15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete ile beklenen tebliğimiz “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANLARI HAKKINDA TEBLİĞ” nihayet yayınlanmıştır. Böylece SEVESO direktifini ilgilendiren ve yayınlanmasını beklediğimiz başka bir tebl...

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL...

Ülkemiz, özellikle kimya ve petro-kimya alanında faaliyet gösteren büyük ve çok büyük ölçekli endüstri tesisleri açısından önemli bir ülke olup, aynı zamanda bu durumun beraberinde getirdiği endüstriyel kaza riskleri ile sonuç olarak sürekli iç içe yaşamaktadır. Geçmiş...

Risk temelli yaklaşımlara bir tamamlayıcı unsur olarak risk değerlendirmesinin bir kategorisi sistemin güvenliğinin doğrulanması ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda amaç, sistemdeki güvenlik fonksiyonlarının ve bariyerlerinin yeterliliğini değerlendirmektir. Bazı risk değ...

SORU: TS EN 60079-10-1:2015 Standartı; tehlikeli sıvı buharı ve gazların bulunduğu muhtemel patlayıcı ortamlarda tek başına (BÖLGE) ZONE’ların belirlenmesinde yeterli bir standart mı?

CEVAP: HAYIR. Neden? Makalenin devamını okumanızı şiddetle öneririm.

Patlayıcı Ort...

Tehlikeli maddelerin muhafaza edilmesinde ortaya çıkabilecek zaafların ortadan kaldırılması çoğu zaman büyük kazaların önlenmesi için anahtar niteliğindedir. Dolayısıyla, kimyasalı çevreleyen ekipmanın yeterli devam bütünlüğünün (gemi, tank, boru vs) sağlanması için uy...

Davranış odaklı iş güvenliği çalışanların iş yerlerindeki davranışlarına odaklanarak kazalara ve uygunsuzluklara neden olan davranışları belirlenmesini sağlayan bir süreçtir. Davranış odaklı iş güvenliği çalışanların iş süreçlerindeki iş sağlığı ve güvenliği konuları h...

Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centred Maintenance - RCM) Nedir?

Bir işletmedeki güvenliğin sağlanabilmesi için sistemle ilgili bilgilerin toplanması bir temel oluşturur. Sistemin ve içinde yer alan aktivitelerin tümü analiz kapsamına alınmalıdır. Analiz öneml...

Kimyasal proses sistemlerinde işletilebilirlik ve verimlilik yanında emniyet ve güvenilirlik son derece önemlidir. Bu durum ülkemizde ve yurtdışında yaşanan kimya sanayi kaynaklı kazalar ile açıkça gözükmektedir. Proses emniyet teknolojilerinin gelişiminin başlangıç he...

ATEX direktifleri Ülkemiz'de yeni yeni tam olarak anlaşılmışken yeni ATEX Direktifi Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/EU) yürürlüğe girmiştir.

İşletmelerde mevcut bulunan ya da yeni satın alınarak montajı...

Please reload

Tanıtılan Yazılar

5 x5 Matris Risk Değerlendirmesi Her Derde Deva Risk Değerlendirmesi Yöntemi midir?

December 1, 2017